Tausta:

OSTP on johtava hitsattujen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien ja perälaippojen valmistaja jolla on pitkä historia korkealaatuisten tuotteiden ja palveluiden tarjoamisessa asiakkailleen eri teollisuudenaloilla, kuten öljy- ja kaasuteollisuudessa, kemian- ja petrokemian teollisuudessa, sellu- ja paperiteollisuudessa sekä energiateollisuudessa. 

  • OSTP:llä on tavoitteena merkittävä liikevaihdon kasvattaminen.
  • Hypoteesi on, että tätä edesauttaa parempi päätöksenteko resurssien optimointiin liittyen
  • Nykytilassa ei ole kyvykkyyttä reagoida optimaalisella tavalla tuotannon poikkeamiin, esim. yllättävät poissaolot, laiterikot tai materiaalipuutteet

Haaste:

 

OSTP:n tavoitteena on liikevaihdon merkittävä kasvattaminen. Yhtenä mahdollistajana on tunnistettu tuotannon parempi optimointi.

 

Aitomationin kanssa toteutetussa ”Optimized production resourcing”-projektissa keskeinen ratkaistava haaste oli luoda parempi ymmärrys siitä, minkälaisin menetelmin tuotannon optimointia voidaan parantaa sekä muodostaa näkemys mahdollisten toimenpiteiden liiketoimintahyödystä. Käytännössä tämä tarkoitti ymmärrystä dataohjautuvista kyvykkyyksistä reagoida esimerkiksi tuotannon poikkeamiin. Projektin tavoitteena oli osoittaa proof of concept -toteutusten avulla, että nämä kyvykkyydet on mahdollista saavuttaa.

 

Projekti oli osa laajempaa kehittämisohjelmaa nimeltä BEAST (Best Efficiency and Sustainability).

 

Onnistuminen ja tavoitteiden saavuttaminen:

”Projektin tärkeimmät tavoitteet olivat ymmärryksen ja tiedon luominen siitä, miten ratkaista tulevaisuuden haasteita ja saada varsinaisia liiketoiminnallisia hyötyjä kerrytettyä varsin laajan hankekokonaisuuden eri osa-alueilta. Tämä ymmärrys saavutettiin mielestäni erittäin onnistuneesti” (Anders Brännbacka, CIO, OSTP). Projektin yhteydessä luotiin tiekartta jatkotoimenpiteille ja tunnistettiin resurssien parempaan ohjaamiseen suuri potentiaali, jopa numeerisesti tarkasteltuna, mikä oli merkittävä saavutus.

 

”Kaikki projektin asettamat tavoitteet, mukaan lukien uusien kyvykkyyksien määrittely, saavutettiin ja niiden avulla voitiin osoittaa, miten ne palvelisivat tulevia tarpeita. Näen projektin kokonaisuutena onnistuneena, sillä saavutimme asetetut tavoitteet ja loimme tarvittavan ymmärryksen ja tiedon tulevaisuuden ratkaisuja varten” tiivistää Brännbacka.

 

Sujuva yhteistyö ja kommunikaatio:

”Projektin aikana yhteistyömme sujui erittäin onnistuneesti. Aitomationilta projektiin osallistui henkilöitä, joilla oli monipuolista osaamista eri osaamisalueilta kuten prosessiosaaminen, lean-osaaminen ja bisnesosaamisen - yhdistettynä tietenkin vankkaan järjestelmäkehityskykyyn. Projektin pääarkkitehdin kyky hahmottaa laajaa kuvaa ja teknisten osaajien kyky toteuttaa suunnitellut ratkaisut täydensivät toisiaan tehokkaasti. Yhteistyö koettiin sujuvaksi ja suoraviivaiseksi, ja oli havaittavissa, että toimitte tiiminä. Se loi meille mukavan tunnelman heti projektin käynnistyksestä lähtien. Projektissa asetetut korkeat tavoitteet ja nopea etenemistahti saavutettiin suunnitellusti, ja prosessin seuraaminen oli helppoa” kertoo Brännbacka.

 

Aitomationin erottuvuustekijät ja merkitys projektissa:

”Aitomationin erottavat olivat projektin lähestymistapa ja tarjoama – selkeästi! Aitomation valittiin sen perusteella, että teidän osaamisenne ylitti pelkän Azure-osaamisen ja koodaustaidot. Arvostimme erityisesti Aitomationin kykyä ymmärtää prosesseja ja liiketoimintaa sekä ketterää tapaa toteuttaa tavoitteet. Projektissa tarvittiin enemmän kuin pelkkää IT-osaamista, sillä tämä oli ensisijaisesti liiketoiminnan kehitysprojekti, ja Aitomationin osaaminen oli juuri sopiva meille. Lisäksi Aitomationin aiempi kokemus erityisesti resurssienhallinnasta, oli merkittävä tekijä kumppanivalinnassa. Aitomation oli aktiivinen ja haastoi meitä juuri oikeilla kysymyksillä, mikä oli olennaista projektin onnistumisen kannalta. Ilman tätä panosta emme olisi saavuttaneet projektissa asetettuja tavoitteita. Aitomation ei vain odottanut ohjeita, vaan oli aktiivinen kehittämään ratkaisuja ja haastamaan meitä.

 

Lisäksi arvostimme Aitomationin aktiivista roolia haastaessaan meitä ja osallistuessaan ongelmanratkaisuun. Erityisesti Aitomationin lähestymistapa erottui positiivisesti. Yhdistätte IT:n ja liiketoiminnan tekemisessänne – sananmukaisesti!” kuvailee Brännbacka.

 

Aitomationin rooli OSTP:n BEAST-hankkeessa:

”Aitomationilla oli merkittävä rooli koko Project BEAST -hankkeessa, erityisesti resource management -kehitysalueella. Työnne tulokset olivat huomattavia, ja useat hankkeeseen OSTP:n puolelta osallistuneet henkilöt kokivat projektin merkitykselliseksi ja saavuttaneen suuria hyötyjä – sekä lisänneen heidän ymmärrystään liiketoiminnan kehityksestä.

 

Resource management -kehitysalue oli alue, jota jatketaan osana hankekokonaisuutta, ja siinä nähdään suurin potentiaali tehokkuuden kasvattamiseen jopa 50 prosentilla. Aitomationin merkitys nähdään siis keskeisenä hankkeen menestyksen kannalta, ja teidän panostuksenne on ollut tärkeä osa hankkeen etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista” tiivistää Brännbacka.

 

Terveiset muille yrityksille, jotka parhaillaan etsivät kehityskumppania

”Aitomationin tiimin erityispiirre on heidän ainutlaatuisessa lähestymistavassaan liiketoiminnan kehitykseen. Pelkkää IT:tä tekeviä yrityksiä löytyy runsaasti markkinoilta. Tärkeää on etsiä pieniä lisämausteita, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaalle, erityisesti silloin kun IT-projektien kompleksisuus kohtaa liiketoiminnan kehitystarpeet. Kehitysprojekteissa, joiden ytimessä on tuottavuuden parantaminen, on äärimmäisen tärkeä ymmärtää miten toiminta rakentuu end-to-end prosessien ympärille ja mistä elementeistä tunnistetut kehityskohteet koostuvat.

 

Aitomationin kaltainen kumppani on äärimmäisen arvokas, kun on kyse prosessien tehostamisesta vahvalla teknologiaosaamisella” päättää Brännbacka.

 

Case haastattelussa Anders Brännbacka, CIO, OSTP

”Aitomationin erottavat olivat projektin lähestymistapa ja tarjoama – selkeästi! Aitomation valittiin sen perusteella, että teidän osaamisenne ylitti pelkän Azure-osaamisen ja koodaustaidot. Arvostimme erityisesti Aitomationin kykyä ymmärtää prosesseja ja liiketoimintaa sekä ketterää tapaa toteuttaa tavoitteet. Projektissa tarvittiin enemmän kuin pelkkää IT-osaamista, sillä tämä oli ensisijaisesti liiketoiminnan kehitysprojekti, ja Aitomationin osaaminen oli juuri sopiva meille".

Anders Brännbacka, CIO, OSTP

Aloitetaanko?

Kumppanisi prosessikehityksessä, automaatioissa ja low-codessa.